Thông tin chi tiết:
Thạch Thị Thưởng
Tổ trưởng tổ khối 3 Thạch Thị Thưởng
Ngày tháng năm sinh 24/11/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân tiểu học
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Sóc Bưng, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Điện thoại 0365704021
Email thuonglamkiet@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách