• Lâm Minh Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khối 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0384038909
  • Email:
   lamminhtaithlk2017@gmail.com
 • Thạch Thị Chanh Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khối 2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0339220331
  • Email:
   liemth123@gmail.com
 • Thạch Thị Thưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khối 3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0365704021
  • Email:
   thuonglamkiet@gmail.com
 • Lâm Thị Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khối 4
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0376980225
  • Email:
   thanhxuanlamlk@gmail.com
 • Lý Thị Cẩm Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khối 5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0974754917
  • Email:
   lythicamlien88@gmail.com
 • Sơn Thị Ngọc Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0348415285
  • Email:
   ngocthai744@gmail.com
 • Huỳnh Thị Hồng Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0372479016
  • Email:
   huynhtuoilk@gmail.com
 • Thạch És
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0836207990
  • Email:
   thaches1974@gmail.com
 • Diệp Văn Óc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0338857709
  • Email:
   diepvanoc81@gmail.com
 • Trần Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0869909400
  • Email:
   thuonglk1984@gmail.com
 • Danh Thị Thay Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0367539588
  • Email:
   danhthithaylifc@gmail.com
 • Danh Đa Ni
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0398502881
  • Email:
   thayni1981@gmail.com